MAEJ SHARIKA KAR DAYA LYRICS

Maej Sharika Kar Daya Lyrics

Maej sharikay kar daya

var daya hee bhawani
kar dayayhenz mai dreshti
so chham baed meharbani
maej sharikay kar daya
aai laraan tchenish yor
karma khur hai bhaavani
matay vuchhtam karman kun
maeji matay vuchhtam karman kun
saeri chhiy pashemani
maej sharikay kar daya
var daya hee bhawani
kar dayayhenz mai dreshti
so chham baed meharbani
maej sharikay kar daya

kotaam rozi yun tay gatchun
kotaam rozi kreshun vadun
taar divaan sarniy tch chhek
maeji taar divaan sarniy tch chhek
asti rozta taarani
maej sharikay kar daya
var daya hee bhawani
kar dayayhenz mai dreshti
so chham baed meharbani
maej sharikay kar daya

ko potur chhu maaji aasaan
maej chhan zanh ti roshaan
aaes mangaan chaeni daya
maeji aaes mangaan chaeni daya
zagtich hai raaz raani
maej sharikay kar daya
var daya hee bhawani
kar dayayhenz mai dreshti
so chham baed meharbani
maej sharikay kar daya

nakhi chhakhay dhaki chhakay tchii
tche siva kanhnay myonui
doh ta raat chonui firaan
maeji doh ta raat chonui firaan
akh azaab roohani
maej sharikay kar daya
var daya hee bhawani
kar dayayhenz mai dreshti
so chham baed meharbani
maej sharikay kar daya

osh vasaan tchali tchaley
maej bhavaen havi darshun
kenh ti chhum tagaan bozun
maeji kenh ti chhum tagaan bozun
kehnay chhi aes zaanaeni
maej sharikay kar daya
var daya hee bhawani
kar dayayhenz mai dreshti
so chham baed meharbani
maej sharikay kar daya

boozmut chhu hali mushkil
aaes tavay aai vany yor
akh ratcha karta vany boz
maeji akh ratch karta vany boz
himaalich raaz raeni
maej sharikay kar daya
var daya hee bhawani
kar dayayhenz mai dreshti
so chham baed meharbani
maej sharikay kar daya

ashta dashbuza chhak
saariniy baegraeni
aes chhiy aamit dedtal
maeji aes chhiy aamit dedtal
annagreh chhi mangaeni
maej sharikay kar daya
var daya hee bhawani
kar dayayhenz mai dreshti
so chham baed meharbani
maej sharikay kar daya

aesay aay chon darbar
daari osh chhui vasaeni
kan thav bozi fariyaad
maeji kan thav bozi fariyaad
naad chhiy tche laayani
maej sharikay kar daya
var daya hee bhawani
kar dayayhenz mai dreshti
so chham baed meharbani
maej sharikay kar daya

paam shaap kastam tchi
valtam paap saeri
geer karhas bae papav
maeji geer karhas bae papav
kehnai chhas ba zanaeni
maej sharikay kar daya
var daya hee bhawani
kar dayayhenz mai dreshti
so chham baed meharbani
maej sharikay kar daya

lokcharas maeshit goum
bujras vany tchetas pyom
kanhti yeti chhuna mae hue
kranjl pouen saaraeni
maej sharikay kar daya
var daya hee bhawani
kar dayayhenz mai dreshti
so chham baed meharbani
maej sharikay kar daya

das aasi darshun haav
sani mokh roz zagataas
lola chaani doh tay raath
maeji lola chaani doh tay raath
naad chhasay laayeni
maej sharikay kar daya
var daya hee bhawani
kar dayayhenz mai dreshti
so chham baed meharbani
maej sharikay kar daya

daas chhus ba dar intizaar

bavsagaras dim taar
lembi manz pamposh khaar
maeji lemi manz pamposh khaar
boztay tche myaen zaeri
maej sharikay kar daya
var daya hee bhawani
kar dayayhenz mai dreshti
so chham baed meharbani
maej sharikay kar daya
maej sharikay kar daya
maej sharikay kar daya
maej sharikay kar daya

See other popular Kashmiri Bhajans.

Leave a Comment